ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

HBC steel guaranteed machining s.r.o., Libušina 459/101a, 779 00 Olomouc, IČ: 28592964, DIČ: CZ28592964, dále „obchodní společnosti“ či „společnost“, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Obchodní společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Obchodní společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje Obchodní společnost shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů Obchodní společností:

plnění kupní smlouvy a poskytování služeb;

účetní a daňové účely;

vymáhání pohledávek;

splnění právní povinnosti;

přímý marketing (informační a produktové kampaně) Obchodní společnosti;

vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů společností Obchodní společnost:

Obchodní společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: název firmy, titul, jméno, příjmení, datum narození;

adresní údaje: adresa odběratele, adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;

další osobní údaje: údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu.

Zdroje osobních údajů:

Obchodní společnost získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Obchodní společností a také významně zefektivní poskytování služeb.

Obchodní společnost za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především telefonické hovory na zákaznickou linku). Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.

Obchodní společnost automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.hbcsteel.cz, a to v průběhu standardních operací serveru Obchodní společnosti (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Obchodní společnost a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro Obchodní společnost, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Aktuální seznam Zpracovatelů

Obchodní společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Obchodní společností technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Obchodní společnost i od zpracovatelů osobních údajů.

Obchodní společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům Obchodní společnost osobní údaje o svých zákaznících nepředává, ledaže se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení a doručovací adrese) – např. Česká pošta, DHL, PPL apod.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Obchodní společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Obchodní společnost nebo smluvní zpracovatel společnosti Obchodní společnost provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

požádat Obchodní společnost nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;

požadovat, aby Obchodní společnost nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Obchodní společnost vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nařízení GDPR

Obchodní společnost si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;

příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má Obchodní společnost uzavřen smluvní vztah;

zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace