Výzkum v oblasti opracování speciálních austenitických ocelí

 

Výzkum v oblasti opracování speciálních austenitických ocelí se zaměřením na zvýšení produktivity výroby a kvality vyráběných součástí

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015904
Termín realizace projektu: 1.2. – 28.6.2019

Hlavním cílem projektu je analyzovat současný stav obrábění těžkoobrobitelných korozivzdorných ocelí. Výzkumem v dané oblasti bude docíleno požadovaných hodnot, které jsou stěžejní nejen pro výrobce, ale i pro koncového zákazníka. Jelikož se jedná o výrobu specifických součástí, tak je zde kladen vyšší důraz na požadovanou kvalitu výroby a rozměrovou a tvarovou přesnost součástí. S požadovanou kvalitou souvisí zejména volba parametrů obrábění včetně řezných podmínek, volby strategie obrábění nebo výběru řezného nástroje (řezný materiál, geometrie nástroje, typ povlaku, způsob upnutí). Stanovením a následným ověřením vhodnosti výše uvedených kritérií lze očekávat pozitivní změnu na celý proces výroby s ohledem na zvýšení efektivity a produktivity, snížení nákladů na nákup nových nástrojů, přípravků a materiálů, snížení časové a finanční náročnosti procesu obrábění. Výzkum v oblasti opracování korozivzdorných ocelí bude proveden na předem stanoveném materiálu se zaměřením na stěžejní technologické operace, jako je soustružení, frézování a zapichování.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Klíčové aktivity projektu:

– hodnocení a analýza současného stavu obrábění,
– vytipování vhodných řezných nástrojů a řezných podmínek pro každou operaci obrábění,
– kontrola a stanovení vhodnosti navržených řezných nástrojů (kontrola mikrogeometrie, měření opotřebení, stanovení řezivosti a trvanlivosti),
– ověření navržených parametrů obrábění v kombinaci se zvoleným řezným nástrojem, optimalizace,
– výstupní hodnocení kvality součástí (měření drsnosti povrchu, rozměrová a tvarová přesnost).